Үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.

   Тайлагнах хугацаа

       2021.1.1-2021.6.30

Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар

“ТалхЧихэр”ХК, Гэрчилгээний дугаар    9010001092, ТСК,С10, 98115228

Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр

“Монголын Хөрөнгийн Бирж”ХК

Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар

Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа

Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг

        1,023,703ширхэг

Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр

Хагас жилийн тайланг цахимаар тайлагнасан

Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/

Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт

Орлогын тайлан

1,742,841,777.15

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

54,277,928,204.76

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

3,877,942,928.21

Хагас жилийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт :

Борлуулалтын орлого, мөнгө түүнтэй адилтгах  хөрөнгө өссөн, өөрт үлдэх ашиг нэмэгдсэн үзүүлэлттэй хангалттай сайн ажиллажээ.

Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт : Тайлант үеийн санхүүгийн байдлаар авч үзэхэд  урьд оны мөн үетэй харьцуулахад ашигт ажиллагааны түвшин буурчээ.Үүнд нөлөөлсөн гол хүчин зүйл нь импортоор авдаг материалын зардал, тээврийн зардал нэмэгдсэнтэй холбоотой

Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/

Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 3,877,9сая₮,бараа материалын үлдэгдэл 2,201,2 сая₮байгаа нь хөрвөх чадвартай хөрөнгө хүрэлцээтэй , төлбөрийн чадвар сайн байгаа үзүүлэлт юм.

Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл

Цар тахлын улмаас бүтээгдэхүүний импортоор авдаг материалын үнэ,тээврийн зардал 194,5 сая төгрөгөөр нэмэгдэж ,ашигт ажиллагааг бууруулсан.

Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого

Байхгүй

Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/

Байхгүй

Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл

Нийтэд санал болгон хувьцаа гаргаагүй.

Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл

Мэдээлэлд өөрчлөлт ороогүй

Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл

Компанийн бүтэц, удирдлагад өөрчлөлт ороогүй.