НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

 МУ –ын “Компанийн тухай” хуулийн 46-р зүйлийн 46.1 дэх заалтыг үндэслэн

 ТОГТООХ НЬ :

  1. 1. 2021 оны компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт  хэтийн төлөвийг  харгалзан нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг  250 төгрөгөөр тогтоосугай.
  2. 2. Дээрх ногдол ашгийг  2022 оны 10 дугаар  сарын 01- ний өдрөөс эхлэн бэлнээр өөрийн компаниар дамжуулан олгосугай.
  3. 3. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон гаргасугай.
  4. 4. Ногдол ашиг хуваарилахтай холбогдох бүхий л үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /М.Базар-Ууган/-д үүрэг болгосугай.

  

  ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                        Б.ОЮУНМАА