​2016 онд

2016 онд нийт бүтээгдэхүүний хольц тосыг 100% ургамлын гаралтай тос болгосноор транс тосны хэмжээг 20%- иас 0.1- 0.2% болж бууруулав.