2016 он

2016 онд чаналгын явцад тосонд үүссэн гадны хольцыг тунгаагч, цаасан шүүлтүүр бүхий автомат төхөөрөмжөөр тосыг тасралтгүй дамжуулах шүүх, тос шүүх технологийг нэвтрүүлснээр тос хуршилт, шаталтыг 90%-иар бууруулав.